คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Title is exactly "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
    (Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents; PHQ-A)"

FM-686-1566179464.pdf
แบบประเมิน The Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากใช้ง่ายและน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงทำการพัฒนา PHQ-A ฉบับภาษาไทย…

Position: 20 (4387 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2