Browse Items (8 total)

  • Tags: ภาวะซึมเศร้า

สัญญาณเตือนซึมเศร้าในวัยรุ่น.pdf
infographic 9 พฤติกรรมเสี่ยงสัญญาณเตือนภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคที่ทำให้เป็นโรที่ทำให้มีอาการทั้งร่างกาย จิตใจและความคิดซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น

เบื่อ ไม่อยากทำอะไร
ไม่สบายใจ
หลับยาก เป็นต้น

แผ่นพับ ภาวะซึมเศร้า.pdf
มนุษย์ทั่วไปอาจมีอารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ได้ตามธรรมชาติ โดยเฉพาะวัยรุ่นอย่างคุณที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก แต่ “เศร้าตามธรรมชาติ” กับ“โรคซึมเศร้า” นั้นต่างกันที่ว่าโรคซึมเศร้า จะทำให้เกิดอารมณ์เศร้าต่อเนื่องยาวนาน(เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนๆ)…

ผลงานวิจัย Pandemic Fatigue.pdf
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…

FM-686-1566179464.pdf
แบบประเมิน The Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากใช้ง่ายและน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงทำการพัฒนา PHQ-A ฉบับภาษาไทย…

media-20200312102202.pdf
คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว…

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2