รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
(Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents; PHQ-A)

Dublin Core

Description

แบบประเมิน The Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A) เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากใช้ง่ายและน่าเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงทำการพัฒนา PHQ-A ฉบับภาษาไทย และทดสอบความน่าเชื่อถือและความแม่นตรงของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

Date

Format

รายงานวิจัย

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking