คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Date Copyrighted is exactly "2010-12-01"

37. คู่มือฝึกอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาคู่สมรสสำหรับวิทยากร.pdf
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอม ขัดเกลาอบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว…

Position: 1032 (68 views)

38..pdf
ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่ในการหล่อหลอมขัดเกลา อบรมเลี้ยงดู ให้ความรู้ ความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูล พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว…

Position: 1066 (57 views)

30.pdf
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตครอบครัวมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการหย่าร้างมากยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การขาดหลักการดำเนินชีวิตที่ดีขาดความอดทนอดกลั้น ขาดวุฒิภาวะ…

Position: 1046 (64 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2