Browse Items (8 total)

  • Tags: แอลกอฮอล์

14.แอลกอฮอล์กับความรุนแรง พ.ทานตะวัน111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม…

2.วันฟ้าใส2.pdf
แปลงและเรียบเรียงจาก เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์ วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2547 ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

รายงานการทบทวนองค์ความรู้ชุดที่2.pdf
รายงานการทบทวนองค์ความรู้ชุดที่ 2 เรื่องรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2