Browse Items (1 total)

  • Tags: การจัดการความเครียดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง

92357681_1229176367252577_3433680268429361152_n.pdf
การจัดการความเครียดและพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดของโควิด-19
.
.
สุขภาพและความเข้มแข็งของจิตใจบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ การจัดการความเครียดและการช่วยเหลือทางจิตสังคมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน การพูดคุย…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2