Browse Items (1 total)

  • Tags: การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf
สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การถูกละเมิดทางเพศ การใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2