คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ฉบับปรับปรุง)

Dublin Core

Description

สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การถูกละเมิดทางเพศ การใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด จนทำให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การให้การปรึกษากับวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์เป็นการให้บริการที่ช่วยให้เกิดการเข้าใจ และตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาในทางที่เหมาะสม ซึ่งการให้การปรึกษานั้นมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งเฉพาะราย แบบกลุ่ม และทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต ขณะที่กำลังประสบกับปัญหาวิกฤตในชีวิตรวมทั้งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Date

Format

PDF

Language

Identifier

978-974-296-738-3

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking