Browse Items (2 total)

  • Tags: วัยรุ่นตั้งครรภ์

คู่มือการให้การปรึกษาปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.pdf
สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั้นมีหลากหลาย ส่วนมากเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและอนามัยการเจริญพันธุ์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การถูกละเมิดทางเพศ การใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง และปัญหาการเข้าถึงบริการคุมกำเนิด…

แนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น-กรมสุขภาพจิต.pdf
คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดตามระบบบริการสุขภาพ ส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2