Browse Items (1 total)

  • Tags: การปรับตัวต่อความเครียด

ผลงานวิจัย Pandemic Fatigue.pdf
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2