การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย

Files

Dublin Core

Description

รายงานการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดในเชิงลึกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ชีวิตปัจจุบันของประชาชน์ไทยเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาที่สามารถค้นพบได้เบื้องต้นก่อนที่จะพัฒนาเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ซับซ้อนและรุนแรงต่อไป ซึ่งหากบุคลากรด้านสุขภาพจิตและประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มนิสิตและนักศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างมากในยุคปัจจุบัน จะทำให้การดำเนินนโยบายของกรมสุขภาพจิตในการดูแลจิตใจของคนไทยในปัจจุบันและอนาคต สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิดการศึกษาเกี่ยวกับภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดอย่างกว้างขวางต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิจัยและแบบทดสอบที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาด เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนน้อยที่สุด และลดความสูญเสียด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้น้อยที่สุด และขอขอบพระคุณกรมสุขภาพจิต ที่มีนโยบายในการจัดการภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดและการพัฒนาศักยภาพทางจิตใจของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นเครื่องรับมือกับภาวะวิกฤติต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งยังให้การสนับสนุนแนวคิดและนโยบายต่าง ๆ ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพจิตโดยรวม จนทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Publisher

สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Citation

วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ and พจ ธรรมพีร, “การศึกษาผลกระทบจากภาวะเหนื่อยล้าจากโรคระบาดที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพจิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในนักศึกษามหาวิทยาลัย,” คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, accessed October 25, 2021, https://www.dmh-elibrary.org/items/show/527.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 250 (266 views)

X