คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: การฟื้นฟูจิตใจ

98149455_1263787957124751_2407979504766025728_n.pdf
วัคซีนใจในบุคคล
มีความเข้มแข็งทางใจ(Resilience) โดยใช้หลักการของ "อึด ฮึด สู้"
วัคซีนใจในครอบครัว
'พลังบวก' 'พลังยืดหยุ่น' 'พลังร่วมมือ'

วัคซีนใจในชุมชน "4 สร้าง 2 ใช้
"
Safety-สร้างชุมชนที่รู้สึกปลอดภัย

Calm-…

Position: 617 (429 views)

คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดฯแผนC4 ปี 2563-2564 0863.pdf
กระบวนการที่สำคัญ คือ การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตให้การดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปี 2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)…

Position: 412 (653 views)

TP คู่มือแผนC4 (ฉบับปรับปรุง ธค.63) -ล่าสุด.pdf
กระบวนการที่สำคัญ คือ การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิตให้การดำเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ปี 2563 – 2564 (Combat 4th Wave of COVID-19 Plan : C4) (ฉบับปรับปรุง)…

Position: 451 (592 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2