คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: การเสริมสร้างความยืดหยุ่นตัว

สแกน0129_merged.pdf
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเป็นมา โครงสร้าง องค์ประกอบ ของความหยุ่นตัว และหลักการ/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเรื่องการเสริมสร้างความหยุ่นตัวเพื่อรองรับวิกฤตสุขภาพจิตที่เกี่ยวเนื่องจากสงครามและการก่อการร้าย

Position: 1339 (58 views)

สแกน0122_merged.pdf
จัดฝึกอบรมแกบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำร่อง การอบรมเป็นการเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมความหยุ่นตัว…

Position: 1347 (57 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2