Browse Items (1 total)

  • Tags: ข้อแนะนำ

โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำผู้ปกครอง.pdf
การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2