Browse Items (7 total)

  • Tags: ผู้ปกครอง

ความเครียด-05-scaled.pdf
infographic เป็นเด็กก็เครียดได้ : ความเครียดในเด็กที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด
สาเหตุของความเครียด
ความเครียดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

เรื่องเพศกับเด็กพิเศษสำฟรับผู้ปกครอง.pdf
ปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยในเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา คือการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเป็นอย่างมาก…

ทบทวนองค์ความรู้ โรคจิตเวชในพ่อแม่ ผลกระท11.pdf
ในประเทศไทย องค์ความรู้เรื่องผลกระทบต่อเด็กและวัยรุ่นที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองป่วยด้วยโรคจิตเวชยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัด แม้แต่บุคลากรสุขภาพจิตเองยังขาดความตระหนักในประเด็นดังกล่าว…

โรคสมาธิสั้น ข้อแนะนำผู้ปกครอง.pdf
การออกคำสั่งสำหรับเด็กสมาธิสั้น คำสั่งของพ่อแม่ต้องสั้น ง่าย ชัดเจน จูงใจ มีทิศทางเดียวกัน ต้องเป็นคำสั่งไม่ใช่การขอรอง โดยพูดในขณะที่เด็กตั้งใจฟัง ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้น ลูกไม่เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะลูกนั่งดูทีวี หรือเล้่นเกมส์ได้นานๆ…

คู่มือฝึกทักษะผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมก (1).pdf
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จัดทำโปรแกรมนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบำบัดรักษาในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกกลุ่มอาการรุนแรงขึ้น มุ่งหวังให้ครอบครัวมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยออทิสติกด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดภาระการดูแลของครอบครัว…

คู่มือฝึกและดูแลเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง.pdf
คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองสามารถนำไปฝึกสอน
เด็กออทิสติกในเบื้องต้น เพื่อดึงเด็กออกจากโลกของตัวเอง เข้ามาสู่สังคมภายในบ้าน เตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ต่อไป…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2