คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือการดําเนินงาน การรับยาจิตเวชทางไปรษณีย์

ค่มือยา ปณ.pdf
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น การน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ
รักษาและการดูแลผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสุข…

Position: 462 (246 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2