Browse Items (2 total)

  • Tags: เภสัชกร

ค่มือยา ปณ.pdf
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น การน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ
รักษาและการดูแลผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสุข…

คู่มือหลักสูตรร้านยาสำหรับผู้อบรม.pdf
หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชส าหรับเภสัชกรเครือข่ายในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิมหลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาเดิมให้แก่ผู้ป่วยและให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชได้ มีการก…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2