คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดำเนินการรับยาจิตเวชทางไปรษณีย์

Dublin Core

Description

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชมากขึ้น การน าผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ
รักษาและการดูแลผู้ป่วยให้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติสุข จึงเป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังต่อระบบสาธารณสุขของไทยและการเจ็บป่วยทางจิตเวชส่วนใหญ่จะป่วยเรื้อรังต้องได้รับการรักษาด้วยยาต่อเนื่อง ซึ่งพบปัญหาว่าผู้ป่วยบ้านอยู่ไกล เดินทางลำบาก มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ ต้องลางานมารับยา ผู้สูงอายุไม่มีผู้ดูแลหรือไม่สะดวกมารับยาต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการขาดยา อาการกำเริบ ทางโครงการจึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดส่ง
ยาทางไปรษณีย์แก่ผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับ
ยา ลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มความพึงพอใจต่อบริการให้แก่ผู้ป่วยและญาติโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์เน้นกระบวนการตรวจสอบ ควบคุมให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจ
ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาถูกต้อง และทันเวลาน าส่งยาที่อยู่ในสภาพที่ดี ถึงบ้านผู้ป่วยอย่างปลอดภัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเข้ามาใช้ในการทำงาน

คู่มือการดำเนินงานจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาไปรษณีย์และเพื่อพัฒนาเป็นรูปแบบของระบบบริการเชื่อมโยงผู้ป่วยจิตเวชในระดับปฐมภูมิบูรณาการพัฒนาระบบงานเครือข่ายให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และเพิ่มคุณภาพการดูแลการใช้ยาในผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

Source

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

Publisher

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

Date

Format

Language

Date Created

2019-08-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 189 (1144 views)