Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต

020-E-book.pdf
กรมสุขภาพจิต มีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพจิตวัยรุ่น โดยเน้นการดูแลส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานการณ์โควิด-19…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2