Browse Items (3 total)

  • Tags: สุขภาพจิตวัยรุ่น

020-E-book.pdf
กรมสุขภาพจิต มีนโยบายในการพัฒนาสุขภาพจิตวัยรุ่น โดยเน้นการดูแลส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถสร้างทักษะชีวิตเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตวัยรุ่นในสถานการณ์โควิด-19…

คู่มือสร้างสรรค์พลังใจให้วัยทีน Teen62.pdf
คู่มือเล่มนี้ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับพลังสุขภาพจิต แนวทางและแผนการสอนสํา หรับสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจในวัยรุ่น เป็นคู่มือที่สามารถศึกษาด้วยตนเอง เหมาะสํา หรับบุคลากรสาธารณสุข ครูรวมถึงหน่วยงานหรือบุคลากรที่ทํา งานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2