คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มืออบรมสำหรับหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะเภสัชกร

คู่มือหลักสูตรร้านยาสำหรับผู้อบรม.pdf
หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชส าหรับเภสัชกรเครือข่ายในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิมหลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาเดิมให้แก่ผู้ป่วยและให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชได้ มีการก…

Position: 309 (590 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2