คู่มือสำหรับผู้อบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะเภสัชกรโครงการกระจายผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยาสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลแม่ขาย

Dublin Core

Description

หลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชส าหรับเภสัชกรเครือข่ายในผู้ป่วยจิตเวชรับยาเดิมหลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในร้านขายยาเพื่อให้สามารถจ่ายยาเดิมให้แก่ผู้ป่วยและให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวชได้ มีการก าหนดหัวข้อ/หลักสูตรการฝึกอบรมขั้นต่ าไว้ดังนี้ชื่อหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะเภสัชกรด้านคลินิกเติมยาจิตเวชในชุมชน(Development of Pharmaceutical Care Competency of Psychiatric Refill Medication Clinic in Community)วัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดูแล รักษาผู้มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนในคลินิกเติมยา หรืองานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกวัตถุประสงค์เฉพาะภายหลังสิ้นสุดการอบรม เภสัชกรผู้เข้าอบรมจะ1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในชุมชน(โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคอารมณ์สองขั้ว โรควิตกกังวล) 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยาของกลุ่มยาทางจิตเวช (Psychotropic Drugs) ที่ใช้บ่อยในชุมชน3.มีความสามารถในการประเมินสภาพจิตและอารมณ์, การประเมินภาวะซึมเศร้า, ภาวะวิตกกังวลเบื้องต้น เพื่อการส่งต่อเมื่อพบปัญหาได้4.สามารถค้นหา, วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาทางจิตเวชเช่น อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อันตรายระหว่างการใช้ยา ความไม่ร่วมมือในการใช้ยาและวางแผนส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้5.สามารถให้ค าปรึกษาผู้ป่วยและญาติในเรื่องยาทางจิตเวชเบื้องต้นได้6.สามารถประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและโรงพยาบาล/สถาบันจิตเวช ในการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชในร้านยาได้


ระยะเวลาการฝึกอบรมระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 2 วัน

Date

Format

PDF

Language

Type

Date Created

2021-10-25

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking