คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: คู่มือแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

202005052013810220.pdf
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของการระบาดตาม HealthFootprintof COVID-19(ข้อมูลจาก UPWELL Health Collection,
Home Health: Melbourne, Australia)สามารถแบ่งการระบาดออกเป็น 4คลื่น…

Position: 722 (145 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2