คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(Combat 4th Wave of COVID-19 : C4)

Dublin Core

Description

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของการระบาดตาม HealthFootprintof COVID-19(ข้อมูลจาก UPWELL Health Collection,
Home Health: Melbourne, Australia)สามารถแบ่งการระบาดออกเป็น 4คลื่น (Wave) พบว่าปัจจุบันประเทศไทย
เริ่มเข้าสู่คลื่นลูกที่ 4 : 4th wave : Psychic trauma, Mental illness, Economic injury, Burnout : ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและผลกระทบด้านปัญหาสุขภาพจิต เนื่องมาจาก การต่อสู้กับสถานการณ์ระบาดในระยะเวลาที่ต่อเนื่อง
ยาวนานและมาตรการในการควบคุมโรค อันส่งผลให้ประชาชนเกิดความเครียด วิตกกังวล เกิดปัญหาทางสุขภาพจิต
และเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวชเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีแนวโน้มเกิดภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ
ซึ่งส่งผลกระทบ ให้เกิดปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา หรือเกิดการเจ็บป่วยทางจิตเวชได้
กรมสุขภาพจิตจึงได้จัดทำแนวทางการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
(COVID-19) (Combat 4th Wave of COVID-19 : C4) โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในทุกเขตสุขภาพ
ในการดำ เนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อให้ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ปลอดภัย จากผลกระทบด้านสุขภาพจิต
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้และ มีความเข้มแข็งทางจิตใจเต็มเปี่ยม
ด้วยพลังสามารถปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ได

Publisher

กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Created

2020-05-05

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1005 (330 views)