Browse Items (2 total)

  • Tags: ฉบับปรับปรุงปี 2564

58.2564 เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
เพื่อน...ย่อมเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนาน ยามมีสุข
ก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน หรือมีความเดือดร้อนใจ
ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไข เพื่อนก็จะเป็นคู่คิดให้เราได้
ในฐานะที่เป็นเพื่อน…

59.2564 คู่มือค้นหาเข้าใจตนเอง ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
วัยรุ่นเป็นวัยที่ชีวิตเริมแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง แสวงหาความเป็นตัวของ ่ตัวเอง ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว บางครังการแสวงหาก็ทําให้เขาเกิดความ ขัดแย้งกับผู้อื่น หรือแม้กระทังกับตัวตนของเขาเอง หนังสือ “ค้นหาและเข้าใจตนเอง”…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2