Browse Items (2 total)

  • Tags: เพื่อนช่วยเพื่อน

3.เพื่อนช่วยเพื่อน.pdf
เพื่อน…ย่อมเป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนานเป็นคู่คิดก็ได้ ยามมีสุขก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันกับเพื่อน หรือเพื่อนมีความเดือดร้อนใจ ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไขบ้าง

เรา…ในฐานะที่เป็นเพื่อน…

58.2564 เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุง 2564.pdf
เพื่อน...ย่อมเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนาน ยามมีสุข
ก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน หรือมีความเดือดร้อนใจ
ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไข เพื่อนก็จะเป็นคู่คิดให้เราได้
ในฐานะที่เป็นเพื่อน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2