คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เพื่อนช่วยเพื่อน ฉบับปรับปรุงปี 2564

Dublin Core

Description

เพื่อน...ย่อมเป็นผู้ที่ทําให้ชีวิตของเรามีสีสัน มีความสนุกสนาน ยามมีสุข
ก็จะร่วมสุขด้วยกัน และยามทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกัน หรือมีความเดือดร้อนใจ
ต้องการใครสักคนร่วมเห็นใจ ร่วมคิดหาทางแก้ไข เพื่อนก็จะเป็นคู่คิดให้เราได้
ในฐานะที่เป็นเพื่อน ถ้าเพื่อนมีปัญหาเราต้องพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง
เป็นกําลังใจและช่วยเหลือให้เพื่อนผ่านสถานการณ์ปัญหานั้นไปได้
หนังสือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เล่มนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ปรับปรุง
และเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
จากเล่มเดิมของกรมสุขภาพจิต เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE
เป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อน และสมาชิกอื่น ด้วยเทคนิคกลวิธีง่ายๆ
ซึ่งวิธีการเหล่านี้ยังสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วย

Source

กรมสุขภาพจิต. ศูนย์สารนิเทศและประชาสัมพันธ์

Publisher

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-616-11-4722-8

Table Of Contents

เมื่อมีเพื่อน...มองให้ลึกตรึกตรองให้ดี -- เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง...ของเพื่อน -- สืบเสาะเจาะใจเพื่อน อย่า Bully เพื่อน – ทําตัวอย่างไร...เพื่อนจึงจะไว้วางใจ – ช่วยเพื่อนแล้ว...เราจะได้อะไร – เพื่อนช่วยเพื่อนเรื่องอะไรดี -- เตือนเพื่อนอย่างไร จึงจะไม่ขัดใจ – กติกาในการเตือนเพื่อน – เตือนเพื่อนแล้ว เพื่อนไม่ทําตามคําเตือน... -- เจ็บใจจัง...ทําอย่างไรดี -- ฟังปัญหาเพื่อนแล้วกังวลใจ...จะมีทางออกอย่างไร – รําคาญเพื่อนที่ช่วยแล้วติด..-- มีอะไรต้องให้เราช่วยคิดช่วยทําอยู่เรื่อย – แนะนําเพื่อนที่ถูกล้อเลียนอย่างไร – ทําอย่างไรดีเมื่อถูกยั่วยุอารมณ์ -- รักเพื่อน...ต้องตามใจเพื่อนทุกอย่างใช้หรือไม่ -- มารู้จักวิธีปฏิเสธกันเถอะ -- เมื่อมีปัญหาหรือเรื่องทุกข์ใจเพื่อนแบบไหนที่ควรหลีกเลี่ยง -- การระบายให้ฟัง -- ศักดิ์ศรีของวัยรุ่น ควรมุ่งที่ตรงไหน -- ศักดิ์ศรีตรงข้ามกับ...ปมด้อย -- การทําลายชื่อเสียงของคนอื่นและสถาบันอื่น

Date Created

2021-09

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 501 (174 views)