Browse Items (1 total)

  • Tags: ผู้บริหารสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพ

15.pdf
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะมีแนวคิดที่เปิดกว้างในการจัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความถนัด ความสนใจของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2