Browse Items (4 total)

  • Tags: ผู้บริหาร

15.pdf
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะมีแนวคิดที่เปิดกว้างในการจัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความถนัด ความสนใจของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน…

15.คู่มือดำเนินพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อายุ 3-11ปีสำหรับผู้บริหาร.pdf
คู่มือดําเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สําหรับผู้บริหาร
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2