คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (4 total)

  • Tags: ผู้บริหาร

15.pdf
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาเด็ก เพราะมีแนวคิดที่เปิดกว้างในการจัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความถนัด ความสนใจของเด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน…

Position: 1008 (268 views)

คู่มือผู้บริหารแนวทางแก้ไขปัญหายาบ้าในพื้นที่.pdf
คู่มือผู้บริหารแนวทางแก้ไขปัญหายาบ้าในพื้นที่

Position: 366 (623 views)

15.คู่มือดำเนินพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อายุ 3-11ปีสำหรับผู้บริหาร.pdf
คู่มือดําเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สําหรับผู้บริหาร

Position: 247 (815 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2