คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต

3. UploadAttachFile_2020_EBook_49466_20200220164015.pdf
การรับแจ้งเหตุกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในส่วนของการดูแลรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล (pre-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่น…

Position: 136 (1367 views)

4. ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิต.pdf
แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อสำหรับห้องฉุกเฉินในโรงพยบาล ได้พัฒนาจากการถอดบทเรียนในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินช่วงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital care) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จิตแพทย์…

Position: 31 (3511 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2