คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ฝึกทักษะการทำงาน

คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่อง.pdf
ในปัจจุบันรูปแบบและนโยบายในการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป (Normalization) เนื่องจากผู้บกพร่องทางสติปัญญามักจะประสบปัญหาในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม…

Position: 195 (782 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2