คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Tags: คู่มือการดูแล

12.phonelink โดยญาติ11.pdf
คู่มือการดูแลฯ ประกอบด้วยสาระ 3 ด้านได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต และ 3) การให้การปรึกษา

Position: 367 (326 views)

5-5948-1487561228.pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน…

Position: 107 (703 views)

คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่อง.pdf
ในปัจจุบันรูปแบบและนโยบายในการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป (Normalization) เนื่องจากผู้บกพร่องทางสติปัญญามักจะประสบปัญหาในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม…

Position: 183 (549 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2