Browse Items (3 total)

  • Tags: คู่มือการดูแล

5-5948-1487561228.pdf
คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มวัย รวมถึงสุขภาพจิตของเด็กวัยเรียน…

คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่อง.pdf
ในปัจจุบันรูปแบบและนโยบายในการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป (Normalization) เนื่องจากผู้บกพร่องทางสติปัญญามักจะประสบปัญหาในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2