Browse Items (1 total)

  • Tags: Job Coach

คู่มือการดูแลและฝึกทักษะพื้นฐานการทำงานแก่ผู้บกพร่อง.pdf
ในปัจจุบันรูปแบบและนโยบายในการให้บริการแก่ผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเยี่ยงบุคคลทั่วไป (Normalization) เนื่องจากผู้บกพร่องทางสติปัญญามักจะประสบปัญหาในการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2