คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (6 total)

  • Tags: พระราชบัญญัติสุขภาพจิต

กฎหมายสุขภาพจิตที่ประชาชนควรรู้.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นให้ประชาชนและบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตได้รับการคุ่มครองสิทธิ และเข้าสู่กระบวนการดูแล 5 มิติด้านสุขภาพจิต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม…

Position: 740 (509 views)

สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551และ.pdf
สาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 5 มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผู้ดูแล และสังคม

Position: 534 (656 views)

ความรู้สุกภาพจิต for web_final.pdf
สื่อความรู้สุขภาพจิตและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เล่มนี้เป็นการรวบรวบและเรียบเรียงความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 รวมถึงภาวะสุขภาพจิตกับโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลหลักคือ…

Position: 524 (672 views)

1646800937957.pdf
ชวนคนไทย มารู้ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ เพราะสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของเราทุกคน พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ มีไว้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคม

Position: 1100 (416 views)

messageImage_1635481647413.pdf
สื่อ animation พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

Position: 472 (748 views)

รวมกฎหมาย 2563.pdf
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอน 50 ก ลงวันที่ ๑๖ เมษายน 2562…

Position: 34 (4865 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2