คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Dublin Core

Description

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2551 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 136 ตอน 50 ก ลงวันที่ ๑๖ เมษายน 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ
6 หมวด คือ คณะกรรมการ สิทธิผู้ป่วย การบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต การอุทธรณ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และบทกำหนดโทษ ทั้งนี้ได้มีการรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

Publisher

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

928-974-296-903-5

Date Created

2563-06-02

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 39 (3191 views)