video เรียนรู้ยอมรับปรับใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ ใช้ชีวิตกับผู้ป่วยอย่างเข้าใจ

Dublin Core

Description

ชวนคนไทย มารู้ใช้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ เพราะสุขภาพจิตเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิตของเราทุกคน พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ มีไว้เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย รวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยและสังคม

Source

Date

Format

PDF

Language

Type

Date Created

2021-11-29

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking