คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: ฟื้นฟูสุขภาพจิต

1.ช่วยหนูคลายทุกข์สึนามิ.pdf
การฟื้นฟูสุขภาพจิตจากเหตุการณ์สึนามิ ของเด็กแต่ละวัย ปัญหาสุขภาพจิตที่อาจที่เกิดขึ้นและการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งพ่อแม่ครู ญาติๆ และอาสาสมัครต่างๆ จะได้เข้าใจเด็กมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กต่อไป

Position: 284 (439 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2