Browse Items (3 total)

  • Tags: ภูมิคุ้มกันทางใจ

พชอ.21.1.pdf
infographic การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในชุมชนสู้ภัย COVID-19 ประกอบไปด้วยเนื้อหา

ชุมชนปลอดภัย เอื้ออาทร ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน
เอื้ออาทร ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน

1647480710668.pdf
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2