Browse Items (1 total)

  • Tags: สร้างได้ด้วยมือเรา

1647480710668.pdf
วัคซีนใจ 4 สร้าง 2 ใช้ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมใจกันจัดการป้องกัน แก้ไขปัญหาจนสามารถก้าวผ่านวิกฤตไปได้
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2