Browse Items (1 total)

  • Tags: ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบบอันตราย

13. ยุทธศาสตร์ระดับโลกเพื่อลดการดื่มสุราแบ.pdf
การดื่มสุราแบบอันตรายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตปีละประมาณ 2.5 ล้านคน จำนวนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาว การดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสามของการเสียสุขภาวะทั่วโลก ปัญหาอันหลากหลายที่เกิดจากการดื่มสุราส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตัวบุคคลและครอบครัว…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2