คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: สมาธิสั้น

ilovepdf_merged (3).pdf
การดูแลเด็กสมาธิสั้น เป็นคู่มือให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะอาการของเด็กสมาธิสั้น และวิธีการดูแลช่วยเหลือปรับพฤตกรรมเด็กสมาธิสั้น ให้ใช้ชีวิตในสังคมได้

Position: 1286 (2 views)

กิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น.pdf
กิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับเด็กสมาธิสั้น ประกอบด้วย
การฝึกการกำหนดลมหายใจ
การนั่งสมาธิ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว
การเล่นเกมการศึกษา
การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน
การทำงานศิลปะและงานประดิษฐ์
กิจกรรมดนตรีและกีฬา
ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

Position: 1063 (128 views)

โรคสมาธิสั้น.pdf
ความบกพร่องของพัฒนาการของสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาท ในวงจรของสมองส่วนหน้า ในปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดูไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรง แต่มีส่วนให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น…

Position: 1048 (134 views)

สมาธิสั้นใกล้ตัวเด็กกว่าที่คิดสั้น.pdf
สมาธิสั้น Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ลักษณะอาการที่สังเกตุง่าย อาทิ ขาดสมาธิ วู่วาม หุนหันพลันแล่น มีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียน การทำงานและการเข้าสังคม…

Position: 600 (227 views)

LearningProblem2561.pdf
การดูแลสุขภาพจิตเด็ก กลุ่มที่มีปัญหาการเรียน เริ่มจากความเข้าใจในปัญหาการเรียนที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น สมาธิสั้น แอลดีออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา เรียนรู้ช้า ฯลฯ สามารถคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหา…

Position: 12 (2850 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2