Browse Items (1 total)

  • Tags: วัยเด็ก

รวมหน้าวิธีดูแลลูก1-6.pdf
1. ใช้เวลาตามลำพังกับลูก
2. รักษาบรรยากาศเชิงบวกไว้เสมอ
3. สร้างตารางกิจกรรม
4. มีวิธีรับมือเมื่อลูกงอแง
5. จัดการอารมณ์และความเครียด
6. คุยกับลูกเรื่องโควิด 19
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2