Browse Items (1 total)

  • Tags: วิธีดูแลใจเด็กๆในช่วงโควิด-19ระบาด

take care child in covid.pdf
สวัสดีวันเปิดเทอม ใครงอแง ยกมือขึ้น
เปิดเทอมแบบ New normal วิถีชีวิตใหม่
พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องหมั่นดูแลใจเด็กๆ ในช่วงโควิด-19ระบาดกันด้วยนะครับ
(1) ถามถึงสิ่งที่ลูกได้ยินมา ข่าวลือต่างๆและแก้ไขความเข้าใจผิด
(2) สื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2