Browse Items (1 total)

  • Tags: สาเหตุเด็กถูกทำร้ายร่างกาย

hurt child covid-19.pdf
สมาชิกในครอบครัวมีความเครียดจากรายได้ลดลงหรือตกงานแต่ยังคงมีรายจ่าย ปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ถูกชักจูง ล่อลวงจากผู้ไม่หวังดีที่แฝงมาในสังคมออนไลน์

วัคซีนใจในครอบครัวต้านภัยโควิด-19 'พลังบวก พลังยืดหยุ่น พลังร่วมมือ'…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2