Browse Items (1 total)

  • Tags: สำหรับผู้ติสารเสพติด

13.pnonelink บุคลากร11.pdf
ลักษณะของโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์ สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด ประกอบด้วยสาระดังนี้ 1) การประเมินและให้ความรู้ตามโปรแกรมแก่ผู้ป่วยและญาติทางโทรศัพท์ 2) จำนวนครั้งของการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์เพื่อโทรถามและติดตามเยี่ยม 3)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2