Browse Items (1 total)

  • Tags: เพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่น ในสถานการณ์

p.jpg
6 สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เปิดโอกาสให้เด็กได้ระบาย ความคิดความรู้สึกไม่ดีโดยรับฟังอย่างเข้าใจด้วยสีหน้าท่าที่สงบ ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

เด็กควรอยู่ใกล้ชิดกับ ผู้ปกครองให้มากที่สุด…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2