คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

11 PB-111_vaccine-certificate-edit3.pdf
นับตั้งแต่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้กับประชากรทั่วโลก หลายประเทศได้พิจารณาออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 ครบตามที่กำหนด…

Position: 589 (376 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2