Browse Items (1 total)

  • Tags: แนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น

แนวทางการดูแลแม่วัยรุ่น-กรมสุขภาพจิต.pdf
คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานสำหรับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดบริการเพื่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ได้เข้ารับบริการฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลหลังคลอดตามระบบบริการสุขภาพ ส่งผลดีต่อคุณภาพบริการ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2