คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: แรงงานต่างด้าว

แนวทางการดูแลสุขภาพจิตแรงงานพม่า.pdf
กรมสุขภาพจิตได้จัดทำหนังสือเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพจิตแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุข…

Position: 257 (670 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2