Browse Items (2 total)

  • Tags: แรงงานต่างด้าว

1648804476693.pdf
video ดูแลจิตใจแรงงานต่างด้าว 3 ส.ปฐมพยาบาลทางใจ

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน…

แนวทางการดูแลสุขภาพจิตแรงงานพม่า.pdf
กรมสุขภาพจิตได้จัดทำหนังสือเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพจิตแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุข…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2