Browse Items (1 total)

  • Tags: แรงงานพม่า

แนวทางการดูแลสุขภาพจิตแรงงานพม่า.pdf
กรมสุขภาพจิตได้จัดทำหนังสือเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพจิตแรงงานต่างด้าวที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต โดยเป็นแนวทางให้บุคลากรสาธารณสุข…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2